Hakikat / Erdoğan Muratoğlu

HAK, bizi insan olarak yaratan ve bize akıl nimetini bağışlayan Yüce Rabbimiz… Evrendeki her şeyi insanın hizmetine sunan Yüce Rabbimiz… İnsana cüzi irade bağışlayan Yüce Rabbimiz… İnsanın üstlendiği sorumluluk dolayısıyla taşıdığı yükün altında ezilmemesi için ona Kitaplar ve Peygamberler gönderen Yüce Rabbimiz… İnsanın dünya sürgününde verdiği mücadele uğrunda kendi rızası için hareket eden kullarına sonsuz nimetler sunan Yüce Rabbimiz… Adalet sıfatına tümüyle haiz Yüce Rabbimiz… Kendine kulluk edene de, isyan edene de Rahman sıfatının gereği ihsanlarda bulunan Yüce Rabbimiz…

 

Bir işi murâd etme
Olduysa inâd etme
Hak’tandır o reddetme
Mevlâ görelim neyler
Neylerse güzel eyler… 

Erzurumlu İbrahim Hakkı

 

AKIL düşünme, anlama, kavrama ve davranışlarını anlama melekesi… Allah’ın insana ihsan ettiği en ayırıcı niteliklerden biri… Hakk’a ulaşma yolculuğunda insana yol gösteren kılavuzlardan biri… İbrahim Peygamber gibi arayış yolcusu olanlara sorular sorduran insana özgü bir nimet… Hak ile Batıl’ı ayırt eden ayraç… Düşünme melekesinin izdüşümü… Olup bitenleri kavrayış yetisi… Hâlden hâle sürüklenen insanoğlunun davranışlarını çözümleme gücü…

İnsan akıllı bir varlıktır. İnsanın hayvandan farkı fikrinin olmasıdır. Çoğu insan düşünmekten korkar veya insanların düşünmelerini engellemek için zalimler ellerinden geleni yaparlar. İnsan ne zaman aklını kullanmaya başlarsa o zaman aydınlanma başlar. Aydınlanma; kişinin kendi aklını kullanmaya cüret etmesidir.

Immanuel Kant

KELAM, söz… Sözlerin en üstünü İlahî olanı… Hakikate erişmek için söylenen gönül sözü… Yok, yok dil sözü değil, hâl sözü… Ağızdan çıkan söz değil, gönülden çıkan hâl sözü… Söyleyeni de, dinleyeni de etki hâlesi içinde tutan söz… Dağların ağırlığını sırtında taşıyan bir Âdem’den sadır olan söz…

 

Söz

Keleci bilen kişinin yüzünü ağ ede bir söz

Sözü pişirip diyenin işini sağ ede bir söz

Söz ola kese savaşı söz ola kestire başı

Söz ola ağılı aşı bal ile yağ ede bir söz

Kelecilerin pişirgil yaramazını şeşirgil

Sözün us ile düşürgil dimegil çağ ede bir söz

Kişi bile söz demini demeye sözün kemini

Bu cihân cehennemini sekiz uçmağ ede bir söz
Yunus Emre

 

İMAN, Allah’ın kullarına ihsan eylediği en büyük hediye… Kişinin Rabbine kayıtsız şartsız bağlanması… Evrendeki bazı şeylerin veya evrendeki her şeyin Allah’a teslim oluş noktasında sıfırlaşması… Hakikat ilminin künhüne eriş anı… Allah’tan başkasına kulluk edilmeyeceğinin ilanı… Sadece ve sadece Allah’a yönelmek ve sadece ve sadece O’ndan yardım dilemek… Allah (C.C.)’ın ve Resulünün rızasına ulaşma çabasının başlangıcı…

 

İman

Yum gözünü, kalbine her ân yokluğunu üfür
“Kendinden geçmek iman, kendinde olmak küfür”.
(1973)  

Necip Fazıl Kısakürek

 

KİTAP, hakikat yolcularının rehberi… Allah tarafından Cebrail aracılığıyla Peygamberlerin insanlara hakikat düsturlarını anlatması için gönderilen ilahî esaslar bütünü… Rabbimizin biz insanlara sunduğu ihsanların başlıcası… Kitabın anası Fatiha… Fatiha ve Kitap: Öz ve bütün… Allah’tan sakınanlar için hidayet rehberi… Kur’ân-ı Kerim’i anlamak için okunmalı diğer bütün kitaplar…

 

Ondadır envâr-ı Kur’ân ondadır feyz-i hadîs

Âb u tâb-ı ruhda îmân u dînimdir kitâb

Ali Emirî

 

ARAYIŞ hakikate ulaşma çabası… Bir kaybedişin gönüllerde duyulması… Yüce Rabbimizin De ki: “Size Allah’ın hazineleri yanımdadır demiyorum, gaybı da bilmiyorum ve ben size bir meleğim de demiyorum. Ben, bana vahyedilenden başkasına uymam.” De ki: “Kör olanla, gören bir olur mu? Yine de düşünmeyecek misiniz?” (En’am Suresi, 50) ilahî fermanıyla kullarını düşünmeye yönlendirmesi… Allah Resulünün “İlim müminin yitik malıdır: Onu nerede bulursa alsın.” kutlu sözüyle ümmetini arayışa yöneltmesi… Tarih boyunca üstlendiği sorumluluğun bilincine varmak ve bunun gereğini yapmak için çırpınan mütefekkirlerin gönüllerinde duydukları sancı… Binlerce putun esaretinden kurtulma mücadelesi… Mutlak özgürlüğe doğru atılan kutsal bir adım…

Sanat

Anladım işi; sanat Allah’ı aramakmış;
Marifet bu, gerisi yalnız çelik-çomakmış…

(1939)Necip Fazıl Kısakürek

 

TERBİYE insanı olgunlaştıran bir süreç… Yanlış ile doğruyu görme becerisi kazandıran bir aşama… Biçime bağlı olmaktan çıkıp öze çekidüzen vermek için atılan bir adım… Hem bedenin hem de ruhun sıkı bir denetimden geçirilmesi… “Hamdım, piştim, yandım.” süreçlerinin derinlemesine yaşanması… Allah’ın kahrına da, lütfuna da hoş diyebilme evresi… Beşerlikten melekliğe yükselme durumu…

Melce

Bir kâse su gibi dökülse kuma
Kuramlar kollayan dik başlı aklım

Rüzgârın başıma verdiği şekil
Yol olsa içimin ormanlarında

Unutsam eşyanın gürültüsünü
Rengini suların tadını gülünü

Günleri bir secde hızıyla geçip
Erişsem mahşere bir iftar gibi

Genişle ey kalbim kardan sözlerle
Ayıkla ve yıka pıhtılarını

 

Mehmet Akif İnan

 

Hakk’a bağlanmak insanı hakikate ulaştıran bir meşale… Aklı olan, aklını kullanan insan hakikat yolcuğuna çıkmaya teşnedir. Kelam hakikat yolcusunun ağzından çıkan bir arayışın dışa yansıması… İman, ağzından çıkacak her sözün hesabını verecek duyarlılıktaki kişiye nasip olur. Kitap Rabbimizin biz insanlara hidayete ulaşması için gönderdiği işaret taşı… Arayış Kitab’a bağlananların ciddi bir eylemi… Terbiye edilen insan İman etmiş ve Arayış yolculuğuna çıkmış bir yolcu…

Kutlu Nebi’nin dilinden HAKİKAT YOLCUSUNUN DUASI: “Allah’ım! Acizlikten, tembellikten, cimrilikten, ihtiyarlayıp ele avuca düşmekten ve kabir azabından sana sığınırım. Allah’ım! Nefsime takva nasip et ve onu her türlü günahtan temizle; onu en iyi temizleyecek Sensin. Ona yardım edip eğitecek sadece Sensin. Allah’ım! Faydasız ilimden, ürpermeyen gönülden, doyma bilmeyen nefisten ve kabul olunmayan duadan Sana sığınırım.” (Müslim, Zikir 73)

Erdoğan Muradoğlu